Jättebergrumsbussterminal under havsytan Slussen - stora nackdelar


Till Stockholms kommunfullmäktige och stad samt till de politiska partierna

och i tillämpliga delar till Regeringen.


Jag vädjar att beslut om en eventuell jättebergrumsbussterminal ej får

fattas innan följande mycket viktiga och avgörande punkter och alternativ

har utretts och tydligt redovisats för allmänheten och beslutsfattare:


1)

En ny pendeltågsstation "Slussen Väst" för snabba, bekväma och mysiga byten

mellan pendeltågslinjer (främst söderifrån) och Slussens olika förbindelser.


2ab)

Kraftigt utökad och förlängd snabbtågstrafik mot Nacka/Värmdö

(med t ex 2 min-intervall i stället för dagens 20 min-intervall).


Turtät snabbspårvägstrafik bl a ... Skeppsbron - Hornsgatan / Katarinavägen ...


3)

Snabbare påstigning på bussar och spårvagnar med direkt inklivning

(alla dörrar, utan biljettkontroll) (och i stället slumpvisa biljettkontroller) -

gör bl a att bussterminaler kan göras kanske hälften så stora som i dag - 

bytena blir snabbare (kortare gångväg och nästan ingen ombordkötid).


Dessutom blir det då snabbare körtider, jämnare intervall, mindre miljöbelastning!

Inga glas-spärrshinder eller andra otäckheter bör få finnas!


4)

En jättebergrumsbussterminal ger krångligare / längre / tidsödande byten

mellan bussarna och bland annat T-banan!

Redovisning tycks saknas om alla trappornas längd / höjdskillnad / antal steg

och hur totalt långt,  krångligt och tidsödande det blir att byta.


Om t ex 100 000 resenärer förlorar 2x1,5 minut/dag i 5x50 dagar per år blir detta

räknat på livslängden 80 år = 100 000 000 timmar, eller 10 miljarder kr vid 100 kr/h!


5)

En jättebergrumsbussterminal saboterar (bl a mina) idéer om ett mysigt Stockholm

där vi kollektivtrafikanter ska kunna få njuta av underbar utsikt över vår fina stad.

Vi ska i stället tvingas ner i underjorden, under havsytan, och kanske få lungcancer!


6)

Särskilt vid jättestora projekt måste absolut hederlig få gälla!

De ansvariga har bl a inte svarat på varför det påstås att det skulle bli lika dyrt

att spränga ut för och bygga en jättebergrumsbussterminal under havsytenivå

som att förbättra den nuvarande bussterminalen!


Beslut bör ogiltigförklaras om underlag är bristfälligt / felaktigt / missvisande

samt vid jäv / mutor och liknande.


7)

Lag bör stiftas:

"Lagen om prioritering av snabb, bekväm, turtät, mysig kollektivtrafik, helst över mark och hav"

Jag har förslag.


8)

Lag bör stiftas: (eller finns redan?, om ej bör den gälla retroaktivt)

"Lagen om annulering av beslut som har fattats på felaktiga grunder"


9)

Bör polisanmälan ske om underlaget till beslut om Slussen/jättebergrumsbussterminalen

är felaktigt / vilseledande / bristfälligt och beslut ändå fattas?!


-   -   -   -   -   -

   Läs gärna mina tidigare skrivelser såsom =>

http://gada.se/citybanan25nack.pdf

http://gada.se/120227matsl.slussen.html

   (Min hemsida) => http://gada.se

-   -   -   -   -   -

   Stockholms stads info bl a => Detaljplan för ny bussterminal ...  

http://www.insyn.stockholm.se/insynTransFrame.aspx?id=4&nodeid=498821

-   -   -   -   -   -med önskan om ett Stockholm, Sveriges huvudstad,

med snabb, bekväm, turtät, mysig kollektivtrafik över mark och hav


Mats Lundblad, Djursholm   (Civiling KTH Teknisk Fysik)   ml@gada.se=   =   =   =   =   =   

Mail 120611 kl 13.30.00

Från ml@gada.se

Till:

kommunstyrelsen@stockholm.se

stadsbyggnadskontoret@stockholm.se

registrator@environment.ministry.se

registrator@justice.ministry.se

   och samtidigt som dold kopia till var och en av

kommunstyrelsens ledamöter (enligt maillista)

utom (saknade mailadress) ingegerd akselsson le douaron, yvonne ruwaida

=   =   =   =   =   =

Denna sida = http://gada.se/120611matsl.slussen.html