danderyd200831enkat  (Belysande text nedan.)


Kön

Man

Kvinna

Annat


Ålder

0-9 år

10-19 år

20-29 år

30-39 år

40-49 år

50-59 år

60-69 år

70-79 år

80-89 år

90+


Är du boende i kommunen?

Ja

Nej


Är du verksam i kommunen?

Ja - arbetar

Ja - företagare

Ja - föreningsliv

Ja - besökare

Nej   1. Bygga och bevara  

Välj alternativ

Var anser du att det kan byggas nytt?

Vad anser du är viktigt att bevara?

Var finns det, enligt dig, god arkitektur?


Markera en plats i kartan

  För att markera fler platser, tryck på plustecknet nedan  


Har du någon övrig synpunkt gällande Bygga och bevara?  (max 200 tecken)    2. Centrala Danderyd/E18  

I texten till vänster, scrolla ner och läs om de två scenarier som utreds för E18 (en lång tunnel / ingen tunnel). Vad tycker du om dessa två scenarier för centrala Danderyds framtid?  (max 200 tecken) 


Har du någon övrig synpunkt gällande Centrala Danderyd/E18?  (max 200 tecken)    3. Kommunikationer och tillgänglighet  

Vart brukar du åka, gå eller cykla? Markera en plats i kartan

Vad brukar du göra där?

Hur brukar du ta dig dit?


Gång

Cykel

Buss

Tåg

Moped/mopedbil

Bil

Båt

Annat


Kan det bli lättare att nå den aktuella platsen, och i så fall hur?

Bättre gång- och cykelväg

Bättre kollektivtrafik

Bättre infrastruktur

Annat


  För att markera fler platser, tryck på plustecknet nedan  


Om du reser med bil idag, vad skulle få dig att minska ditt bilåkande i framtiden?

Bättre kollektivtrafik

Bättre gång- och cykelväg

Reser inte med bil

Annat


Har du någon övrig synpunkt gällande Kommunikationer och tillgänglighet?  (max 200 tecken)    4. Rekreation och mötesplatser  

Välj alternativ

Var finns bra platser för rekreation?

Var behövs fler platser för rekreation?

Var finns dina bästa mötesplatser?

Var finns det behov av nya mötesplatser?


Markera en plats i kartan

För att markera fler platser, tryck på plustecknet nedan  


Har du någon övrig synpunkt gällande Rekreation och mötesplatser?  (max 200 tecken)    5. Trygga och otrygga platser  

Välj alternativ

Var finns det platser där du känner dig trygg?

Var finns det platser där du känner dig otrygg?


Markera en plats i kartan


För att markera fler platser, tryck på plustecknet nedan  


Har du någon övrig synpunkt gällande Trygga och otrygga platser?  (max 200 tecken)    6. Övrigt/Utvärdering  

Finns det något annat som du vill framföra när det kommer till kommunens långsiktiga utveckling?  (max 255 tecken) 


Hur fick du kännedom om dialogen? (du kan markera flera alternativ)

Kommunens hemsida

Kommunens Facebook-sida

Kommunens Instagram-sida

Tidningsannons

Via en vän

Annat


Innehöll enkäten relevanta och meningsfulla frågor?

Ja

Nej


Motivera gärna ditt svar!  (max 200 tecken)   När du är klar med enkäten, tryck på knappen "Utför" ("Submit") för att skicka in dina svar  

Utför


Tillhandahålls av ArcGIS Survey123

1. Bygga och bevara

Stockholmsregionen växer med fler invånare och nya företag.

 

I Danderyd kombineras den moderna trädgårdsstaden med hållbar stadsmiljö. Här bor cirka 33 000 invånare fördelat på cirka 13 000 hushåll. Mellan 2000 och 2018 har kommunens befolkning ökat från år till år med i genomsnitt 200 personer per år, dock minskade befolkningen under 2019 med 381 personer.Fördelningen bland hushållen är 51 % flerbostadshus (varav 36 % bostadsrätter och 15 % hyresrätter) samt 49 % äganderätter/småhus.


Andel och antal bostäder i Danderyds kommunDanderyd har en högre andel äldre befolkning jämfört med många andra kommuner. Det medför att kommunen har en hög försörjningskvot. Denna beräknas genom att dividera antalet barn och personer över 65 år med antalet personer i arbetsför ålder. Resultatet visar hur många personer varje förvärvsarbetande måste försörja utöver sig själv.Befolkningspyramider från 2018. Danderyd, länet och riket

 

Förutsättningarna för befolkningsutvecklingen beror på hur kommunen utvecklas. Det är viktigt att skapa möjligheter för bland annat nya bostäder, service, arbetsplatser men även att skydda och bevara viktiga natur- och kulturvärden. Lokalisering, skala, täthet, bebyggelsetyper, karaktär, platsens förutsättningar och god arkitektur är viktiga frågor när kommunen utvecklas.

 

God arkitektur handlar bland annat om estetik, stil och fasadutformning. Det handlar även om hur byggnader och den gestaltade utemiljön påverkar oss fysiskt och psykiskt, underlättar vårt vardagsliv samt erbjuder funktionella, vackra, hälsosamma och inspirerande miljöer.

 

Danderyds kommun är rik på kulturhistoriska byggnader, platser och miljöer. Dessa kulturmiljöer berättar om kommunens historia och utveckling. Kulturhistoriska byggnader och miljöer hjälper oss både att känna en förankring bakåt i tiden och ger perspektiv och förståelse för vår egen samtid. Kulturmiljöerna kan ha olika betydelser för olika personer och synen på vilka miljöer som är värdefulla för oss ändras över tid.
2. Centrala Danderyd

Enligt den Regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen (RUFS) finns det ett demografiskt bostadsbehov för cirka 600 000 nya bostäder i länet fram till 2050. Många av dessa bostäder är planerade i kommuner norr om Danderyd vilket kommer att medföra en ökad belastning på E18.

 

Under 2015 hölls en omfattande medborgardialog om att tunnelförlägga E18. Fyra scenarier diskuterades och därefter beslutade kommunfullmäktige 2018 att gå vidare med två av alternativen. Dessa två alternativ kommer att utredas vidare under det fortsatta översiktsplanearbetet.

 

Lång tunnel

En lång tunnel ger möjligheter att skapa nya bostäder och arbetsplatser i en varierad stadsmiljö. Den nya bebyggelsen ger ekonomiska förutsättningar för tunnelförläggningen av E18. I stadsmiljön kan det även rymmas kultur och nöjen såsom kulturhus och bibliotek. I mötet mellan den nya, tätare byggda miljön och den befintliga miljön kan det vara lämpligt med lägre täthet och byggnadshöjder hos den tillkommande bebyggelsen. Tunneln ger stora positiva effekter vad gäller buller, barriäreffekter, avgasutsläpp, partiklar och möjlighet att åtgärda E18:s negativa inverkan på stads- och landskapsbilden. Detta alternativ förutsätter exploatering av mark för att kunna vara möjligt. Vidare är det inte utrett hur en finansiering av en eventuell tunnelförläggning kan ske.Ingen tunnel

Ett nollalternativ för centrala Danderyd innebär att E18 ligger kvar i nuvarande sträckning och buller och utsläpp av avgaser och partiklar bedöms komma att öka. Någon större exploatering eller utveckling av stadsmiljön i centrala Danderyd förväntas inte. Inom centrala Danderyd som helhet kan ett begränsat antal bostäder tillkomma utifrån påbörjade och pågående detaljplanering, och i enlighet med gällande översiktsplan. För att minska de negativa effekterna av trafiken på E18 kan åtgärder för trafiksystemet genomföras. Enligt förslaget kan öst-västliga passager möjliggöras över och under E18 samt att bulleråtgärder i form av bullerskärmar och bullervallar kan uppföras.
3. Kommunikationer och tillgänglighet

Få kommuninvånare pendlar till andra kommuner i sådan utsträckning som Danderydsborna gör. Cirka 75 % av de som arbetar gör det i en annan kommun än Danderyd. Vidare är det även många som pendlar in till Danderyd för att arbeta. Detta innebär att skillnaden mellan Danderyds dag- och nattbefolkning är större än i andra kommuner.

 

Trafiken är en av kommunens största miljöutmaningar. Särskilt utmärkande är luftföroreningar och buller från E18, samt buller från Roslagsbanan.

 

Nästan 97 % av kommunens befolkning bor inom 900 meters radie från en kollektivtrafikplats och kommunen strävar efter att ny bebyggelse ska ske i nära anslutning till kollektivtrafik.4. Rekreation och mötesplatser

Grönområden samt möjlighet till kultur- och fritidsaktiviteter är viktiga delar för en hälsosam livsmiljö och möjliggör rekreation.

 

Mötesplatser fyller en social funktion. Det är en plats att umgås, träffa vänner och bekanta. Mötesplatser finns inomhus och utomhus under organiserade aktiviteter (idrott, kultur, lärande), men även spontana mötesplatser.5. Trygga och otrygga platser

I SCB:s medborgarundersökning från 2019 har den upplevda tryggheten minskat i Danderyd jämfört med tidigare år. Samtidigt rankas Danderyd på plats 5 bland de tryggaste kommunerna i länet och på plats 27 i landet enligt statistik som tagits fram av Sveriges kommuner och regioner (SKR) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

 

Om en plats är trygg eller otrygg betyder inte alltid att platsen är säker eller osäker att vistas på. Trygghet kan också handla om känslor och upplevelser.