fo140725djh(c)gada
SAM_1380badtemp28°.JPG
SAM_1380badtemp28°.JPG
SAM_1389btemp27,5°.png
SAM_1389btemp27,5°.png
SAM_1398.JPG
SAM_1398.JPG
SAM_1399.JPG
SAM_1399.JPG
SAM_1407.JPG
SAM_1407.JPG
SAM_1421.JPG
SAM_1421.JPG