fo140726djh(c)gada
SAM_1428badtemp27,6°.JPG
SAM_1428badtemp27,6°.JPG
SAM_1430badtemp28°.JPG
SAM_1430badtemp28°.JPG
SAM_1442.JPG
SAM_1442.JPG
SAM_1450.JPG
SAM_1450.JPG
SAM_1458.JPG
SAM_1458.JPG
SAM_1460.JPG
SAM_1460.JPG
SAM_1465.JPG
SAM_1465.JPG
SAM_1469.JPG
SAM_1469.JPG
SAM_1470.JPG
SAM_1470.JPG
SAM_1472.JPG
SAM_1472.JPG
SAM_1474.JPG
SAM_1474.JPG
SAM_1478.JPG
SAM_1478.JPG
SAM_1487.JPG
SAM_1487.JPG
SAM_1495.JPG
SAM_1495.JPG
SAM_1496.JPG
SAM_1496.JPG
SAM_1497.JPG
SAM_1497.JPG
SAM_1506.JPG
SAM_1506.JPG
SAM_1510.JPG
SAM_1510.JPG
SAM_1516.JPG
SAM_1516.JPG
SAM_1518.JPG
SAM_1518.JPG