fo140923djh(c)gada
SAM_0705vtemp13,7°13,5°.JPG
SAM_0705vtemp13,7°13,5°.JPG
SAM_0707sim15m.JPG
SAM_0707sim15m.JPG
SAM_0708hostdagj.JPG
SAM_0708hostdagj.JPG
SAM_0712.JPG
SAM_0712.JPG
SAM_0719.JPG
SAM_0719.JPG
SAM_0721.JPG
SAM_0721.JPG
SAM_0727.JPG
SAM_0727.JPG
SAM_0729.JPG
SAM_0729.JPG
SAM_0731.JPG
SAM_0731.JPG
SAM_0733.JPG
SAM_0733.JPG
SAM_0735.JPG
SAM_0735.JPG
SAM_0737.JPG
SAM_0737.JPG