fo180917djh(c)gada
SAM_3649kl1816.JPG
SAM_3649kl1816.JPG
SAM_3650.JPG
SAM_3650.JPG
SAM_3651kl1818vtemp14,9°bad.JPG
SAM_3651kl1818vtemp14,9°bad.JPG
SAM_3652.JPG
SAM_3652.JPG
SAM_3653kl1830(ned1901).JPG
SAM_3653kl1830(ned1901).JPG
SAM_3654kl1843.JPG
SAM_3654kl1843.JPG
SAM_3655kl1844groda.JPG
SAM_3655kl1844groda.JPG