http://runeberg.org/folkdans/besk/0233.html


Kadrilj från Övraby socken  "Övrabykadrilj"


UTGÅNGSSTÄLLNING: Parvis i fyrkant.   (Åtta par.) 


FATTNINGAR: Öppen fattning nr 1 (enkel handfattning). 

Sluten fattning nr 6 (liksidig fattning). 


STEG: Gångsteg och figurésteg, som beskrives i samband med figuré. 


TUR 1 A   aa

STORA RINGEN. Kavaljererna vänder sig ett halvt varv medsols och 

fattar med vänster hand egen dams vänstra hand och bredvidstående 

dams högra hand med egen höger hand och alla dansar med gångsteg 

åtta takter medsols (1-8) därefter åtta takter motsols (1-8). 


TUR 1 B   b

KOMPLIMANG. Med öppen fattning nr l går premiärens par emot 

varandra med tre steg och gör på fjärde steget komplimang för visavi 

vänder därefter helt om utan att släppa varandras händer och går 

tillbaka till sina platser (9-12). Upprepas av sekonden (13-16). 


TUR 1 C   cccc

FIGURÉ. Premiärens par dansar mot varandra, damen nyper i kjolen, 

kavaljererna har armarna i kors över bröstet. På första taktdelen föres 

högra foten snett framåt till tåstöd, på andra taktdelen föres foten 

tillbaka. Kroppstyngden är under steget på vänstra foten. Nästa takt är det 

vänstra foten som gör tåstöd o. s. v. Linjevis dansas sex beskrivna 

figuré-steg mot varandra. Paren mötes och fattar varandra med höger hand. 

fingrarna snett framåt-uppåt, vänder ett halvt varv medsols och går med 

fyra steg baklänges över till varandras platser. Paren går ånyo linjevis 

mot varandra på sex steg och på fyra steg förbi varandra och är därmed 

tillbaka på sina platser (17-24, 17-24). Upprepas av sekonden (17-24, 17-24). 


TUR 1 D   dd

DAMBYTE. Damerna på premiärsidan vänder sig på första takten mot 

egen kavaljer och båda klappar ett slag i händerna, samtidigt dansar 

premiärens damer med gångsteg mot varandra, när de mötes fattar de 

varandra i höger hand, räcker vänster hand till kavaljeren på motsatta 

sidan, vilken med vänster hand fattar damens vänstra hand och lägger 

högra armen om damens midja och för henne runt ett varv motsols. 

Båda klappar ett slag i händerna och damen återvänder på liknande sätt till 

egen kavaljer, vilken för henne runt på plats (25-32). 

Upprepas av sekonden (25-32). 


TUR 1 E   ee

PORTARNA. Paren numreras enligt skiss i »Allmänna bestämmelser» *

Alla udda par bildar port, de jämna paren skiljes varefter kavaljer går 

till vänster och dam till höger fram till närmaste port, där de möter en 

ny kavaljer respektive dam med vilken de med öppen fattning nr l går 

genom porten. De skiljes därpå med en liten komplimang utan att stan-

na och fortsätter med gångsteg till egen plats där de omdansar med egen 

dam respektive kavaljer ett varv medsols med gångsteg och med sluten 

fattning nr 6 (33-40). Turen upprepas varvid de jämna paren bildar 

port och de udda paren går igenom portarna (33-40). 


TUR 2 A 

DUBBEL RING. Med gångsteg och ledig hand nypande i kjolen bildar 

damerna en inre öppen ring och dansar sexton takter medsols till plats. 

Kavaljererna bildar samtidigt en yttre öppen ring och dansar med 

hängande armar åtta takter motsols, vänder motsols och bjuder egen dam 

armen och promenerar tillbaka till egen plats  (1-8, 1-8). 


TUR 2 B 

KOMPLIMANG. Lika som tur 1 B (9-16). 


TUR 2 C 

FIGURÉ. Lika som tur 1 C (17-24, 17-24, 17-24, 17-24). 


TUR 2 D 

DAMBYTE. Lika som tur 1 D (25-32, 25-32). 


TUR 2 E 

PORTARNA. Lika som tur 1 E (33-40, 33-40). 


GALOPP, POLKA 

Dansen avslutas med att paren med sluten fattning nr 1 dansar galopp 

utefter premiärsidan och polka medsols runt på sekondsidan. 

Rörelseriktning för hela uppställningen är motsols. 


UPPLYSNINGAR OM DANSEN 

Upptecknad av Eric Järnklev. Uppgifterna har delgivits av Johanna 

Pettersson, f. 1863, Torup, och Johanna Tullgren, f. 1865, Övraby. 

Kadriljen dansades av dessa under slutet av 1800-talet å Sperlingsholms 

gods i Övraby församling, Halland.   (Halmstad NO map )1- 8, 1- 8 Tur 1 A Stora ringen, gångsteg 8 takter medsols, 8 motsols. 


9-12 Tur 1 B Komplimang, premiär. 

   13-16 Upprepas av sekonden. 


17-24, 17-24 Tur 1 C Figuré, premiär. 

   17-24, 17-24 Upprepas av sekonden. 


25-32 Tur 1 D Dambyte, premiär. 

   25-32 Upprepas av sekonden. 


33-40, 33-40 Tur 1 E Portar.  *(Högerparen portar först)


1- 8, 1- 8 Tur 2 A Dubbel ring. (Möts efter halvt varv, tillbaka)

Tur 2 B-E Lika med tur 1 B-E. (Premiär börjar även nu.)

Dansen avslutas med galopp, polka.  (På premiär- resp sekondsida)

      =   =   =


Melodin i F- eller A-dur.


AF: Dambyte: Damer med lätta hoppsteg över ..

   Kavaljerer två klack- och tåsteg runt.

AF: Tur E: Alla par dansar runt


Om ej 8 par: Vartannat par portar räknat från ett par

som bestäms innan, t ex högerparet som blickar mot fronten.


Texten färglagd, något rättad och radbryt-ändrad,

och tillägg i violett   / ML  gada.se  180203