In English - please look below!

      = = =      = = =      = = =      = = =   24 juni 2013 - 12 jan 2014 =>

Äkta vintersimmare

Simmat alla 203 dagar i 29 veckor 24 jun - 12 jan i hav/sjö


Hälsosamt: Viktigt att vara ute i naturen/solljus minst någon timme om dagen,

speciellt under vinterhalvåret. Vinterbad lär vara nyttigt.

Miljövänligt: Att cykla (ej åka bil) till badplatsen, att inte använda giftiga kläder,

och om man ska ut till någon ö, att ro (inte

 använda motorbåt).


Säkerhet: När vattentempen är mellan ca 16°C och 0°C:

Simma bara där man bottnar och då i nödfall kan gå tillbaka till strandkant/badstege,

helst där det bara är ca en meter djupt med fin sandbotten.


Varm i kroppen innan (cykling, eller t ex löpning från T-banestation) (bastu nog ej bra)

Snabb (så att man ej hinner börja frysa)..:

dra av de ca 4 tröjorna på en gång samt dito byxor+långkalsonger,

och raska, bestämda men lugna, vana steg till strandkanten och ut i vattnet.

Äkta vintersim - ej värmande/flytande/efterkylande/miljövidriga byxor/dress;

Ensam - de andra badgästerna har gått/cyklat/bilat hem för flera månader sedan.

På senhösten är det varmare i hav än i småsjöar. Kolla väderprognoser, försök att få lä.


Kroppen anpassar sig efter hand, att det nu är ca 2° i vattnet känns ej direkt kallt,

däremot om det blåser minus 8-gradig luft är det tufft när man ska upp.

Är lufttemp ca +5° utan direkt blåst kan man gärna stå i några minuter och sol-/luft-torka.

Tidigare i höst när vattentempen hade fallit till sådär 8-10° kändes det kyligt ett tag.

Jag simmar minst 15 simtag = ca 10 m per gång, detta tar ca 12 sek,

kroppen hinner knappast bli avkyld, jämför med att simma i t ex 20 min i 18-20 °C-vatten!


Mål. Jag tänkte vid midsommarhelgen att jag skulle försöka att komma iväg

(nyttigt med cykeltur, ca 10 km) och simma varje dag under 100 dagar i följd t o m 1 okt.

Detta gick utmärkt, och sen i oktober var det så varmt och skönt så att jag fortsatte,

med flera nya mål: 1 nov / 1 dec / till första snön / till julafton / till 1 jan / till 200 dagar

och inga problem med det, snarast skönt, mysigt, nyttigt, och det var milt väder.


Foton (snösim-/naturfoton Djursholm) simdag nr 203 i följd => 14 st 140112 (luft -8°C vatten +2°C)


Simdag nr 202 => 10 st 140111 - titta gärna, men jag har bara ett klädesplagg mig,

skriv/tänk en skylt "Save the Arctic" eller "Save the Oceans & Earth" på/vid bild 2-3 -


- och kom gärna ihåg mig - jag lär drunkna* tillsammans med många miljoner andra

och massor med samhällen om "vi" fortsätter lyxkonsumtionen och roffandet av jordens olja

till bl a bilar och båtar (vilka har ca 100 ggr onödigt starka/oljeslukande motorer), lyxkläder etc -

- världshaven och de fina sandstränderna m m, m m förstörs - vad gör politikerna m fl ??????

      * om jag skulle stå kvar på den älskade sandstranden...


Mats

http://gada.se

      = = =      = = =      = = =      = = = Mail ut 140115 kl 17.47.00, del av, till några i Luffarligan


NATUR/SIM/VINTERSIM /DJURSHOLM =>  Foton natur/sim/vintersim (Djursholm..) 

Foton (folkmusik/dans orientering natur sim...)   :(sida med länkar till foto/-gallerier):

Huvudsida => http://gada.se  med bl a kalender folkdans/folkmusik etc ...


In English =>      24 jun 2013 - 12 jan 2014

      ===       ===       ===       ===   Swedish winterswimmer  Swedish snowswimmer winterswimming in Sweden snowswimming in Sweden

Genuine winter swimmer       Real winter-swimmer in Stockholm, Sweden, latitud +60°

Swimming every 203 days for 29 weeks June 24 to Jan 12 outdoor in the sea / lake


Healthy: Important to be outdoors / sunlight at least one hour a day,

especially during the winter months. Winter swimming is supposed to be beneficial.

Environmentally friendly: By bike (not traveling by car) to the beach, not using toxic clothes,

and if you go out to an island, to row (do not use a motor boat).


Security: When the water-temperature is between about 16 °C and 0 °C:  (°F =1,8x +32 => abt 60-32 °F)

Swim only where it bottoms and then in an emergency you can go back to the shore/ladder,

anywhere where there is only about one meter deep with a nice sandy bottom.


Warm the body before (cycling, or for instance running from the subway station) (sauna probably not good)

Quick (so that one does not have time to start freezing) ..:

deduct the approximately 4 sweaters at once and also pants+long underwear,

and brisk, firm but calm, familiar steps to the water's edge and into the water.

Genuine vintersim - not warming / liquid / after-cooling / environment foul pants/dress;

Alone - the other bathers have gone home several months ago.

In the late autumn, it is warmer in the sea than in small lakes. Check weather forecasts, try to get shelter.


The body adapts during the autumn, now about 2 °C in the water feels not direct cold,

however, if windy air is minus 8 °C it is tough when you walk up.

Is the air temp about +5 °C without directly blown one can be happy for a few minutes and sun-/air-dry.

Earlier in the autumn when the water-temperature had fallen to abt 8-10 °C, it felt chilly for a while.

I swim at least 15 strokes = 10 m each time, it takes about 12 seconds,

body can hardly be cooled, compare to swimming in 20 min in 18-20 °C water!


Goal. I thought at midsummer holiday that I would try to come

(healthy with bike ride, about 10 km) and swim every day for 100 consecutive days till Oct 1

This went great, and then in October it was so nice and warm that I continued,

with several new goals: Nov 1 / Dec 1 / the first snow / Christmas Eve / Jan 1 / till 200 days

and no problems with that, it feeled comfortable, nice, healthy, and it was mild weather.


Photos (snösim-/naturfoton Djursholm) swimday no 203 sequentially => 14pc 140112  (air -8 °C water +2 °C)


Swimday no 202 => 10pc 140111 - look gladly if you want, but I have only one piece of clothing on me,

write/think a sign "Save the Arctic" or "Save the Oceans & Earth" on/at photo 2-3 -


- And please remember me - I get to drown* along with many millions of others

and lots of communities if 'we' continue luxurous consumption and theft of the Earth's oil

to eg cars and boats (which about 100 times unnecessarily strong/oil-guzzling engines), luxurious clothes etc -

- Oceans and the fine sandy beaches, etc, etc will be destroyed - what do the politicians etc???

      * If I would remain on the beautiful sandy beach ...


Mats

http://gada.se

      ===       ===       ===       ===


Photos nature / swim / winterswim   :(text page with photo link list):

Photos  (traditional music/dancing orientering nature swim...)

Main Page => http://gada.se   that includes calendar of folkloristic dancing /-music etc ...

Photos and text ©   gada.se      mail:   ml (put in the special sign) gada (put in dot) se