Svenska Folkdansringens beskrivning av DALDANS enl text från Runeberg:

http://runeberg.org/folkdans/besk/0130.html


Texten färglagd, några små rättelser, redigering av

radintervall och några kommentarer sist av

gada / Mats Lundblad 110313 / runeb.daldans.html   (teckensnitt Arial 151130, gada) 

=== 


DALDANS

UTGÅNGSSTÄLLNING: Kavaljererna håller armarna i kors över

bröstet, damen stående vid hans högra sida, håller vänstra handen på

kavaljerens högra axel och högra handen i sidan, båda vända mot

fronten. Dansen kan dansas av ett obegränsat antal par, antingen i kolonn

eller i ring, parvis efter varandra. Beskrivningen här nedan avser dock

endast ett par.


FATTNINGAR: Sluten fattning nr 2 (hambofattning) och nr 4

(dubbel handfattning). Armkrok. Korsfattning framför.


STEG: Dalsteg med början på höger om ej annorlunda angives,

sparksteg, springsteg med början på vänster fot, utslagssteg, tvåstegsvals,

särskilda steg som i de olika turerna beskrives.


TUR 1

Paret dansar dalsteg, vikande av åt damens sida, bort från fronten

(1-8), viker därpå ånyo av åt damens sida och dansar med dalsteg

fram till sin utgångsplats (1-8).


TUR 2

Kavaljer och dam vänder sig mot varandra och tar sluten fattning nr 4,

dansar två dalsteg på stället (9-10), varefter de gör

»Pannkaksvändning», d.v.s. vänder sig under lyftning av armarna, fortfarande

hållande varandra i händerna och trampar i takt med musiken, ett varv runt,

kavaljeren motsols och damen medsols (11-12). Upprepas (13-16).

Obs. under »pannkaksvändningen» skall händerna hela tiden hållas i

axelbredd.


TUR 3

Kavaljeren med korslagda armar och damen med händerna i sidan

springer åt vänster förbi varandra och vänder sig sedan på ungefär

fyra stegs avstånd från varandra helt om medsols (17-18), gör tre

sparksteg (19) samt därefter ett utslagssteg (20). Båda springer åt vänster

och byter plats samt vänder sig medsols (21-22), gör tre sparksteg

(23) och ett utslagssteg (24). Turen upprepas (17-24).


TUR 4

Kavaljeren med armarna korslagda och damen med händerna i sidan

dansar åtta dalsteg mot varandra (25-32). Paret tar sluten fattning

nr 4 och kavaljeren framflyttar vänster fot med hälen i golvet,

samtidigt med att damen på samma sätt framflyttar höger fot, tåspetsarna

mot varandra (25). Med ett hopp återför kavaljeren sin vänstra fot

till utgångsställningen, samtidigt för han högra foten bakåt uppåt och

framåt med hälen i golvet Damen utför samtidigt samma rörelse med

motsatt fot (26). Fotombytet upprepas till reprisens slut (27-32).


TUR 5

Damen med händerna i sidan vänder sig på stället ett varv motsols

med tvåstegsvals under det kavaljeren dansar åtta dalsteg ett varv

motsols omkring damen, klappande i händerna ett slag för varje takt

(1-8). Obs. På fjärde steget skall kavaljeren ha hunnit halvvägs.


TUR 6

Paret gör »pannkaksvändning» (9-10), varefter kavaljeren med höger

hand böjer ner damens huvud och damen sätter sig ned på högra fotens

häl med huvudet djupt nedböjt och händerna i sidan (11). På första

taktdelen klappar kavaljeren ett slag i händerna och svänger högra

benet åt vänster över damens huvud, vänder sig på andra taktdelen

på vänstra foten ett varv runt åt vänster för att på tredje taktdelen

satta höger fot intill den vänstra, under det att damen reser sig upp

(12). Upprepas tre gånger (13-16, 9-16).


TUR 7

Medan kavaljeren tar tre steg bakåt och stannar med korslagda armar,

dansar damen hållande händerna i sidorna fram mot fronten på sådant

sätt, att högra foten på första taktdelen föres ett kort steg framåt åt

höger, på andra taktdelen föres den vänstra foten i kors över den högra,

varvid kroppstyngden för ett ögonblick överflyttas på den vänstra foten

och den högre foten något lyftes, på tredje taktdelen nedsättes åter

den högra foten på samma plats (17), därefter tages ett liknande

korssteg åt vänster med början på vänster fot (18), tre sparksteg (19) och

ett utslagssteg (20). Upprepas (21-24). Damen återvänder därefter,

sakta vändande sig runt medsols med tvåstegsvalssteg och börjar på

höger fot, till sin plats framför kavaljeren och drar sig under de två

sista stegen från kavaljeren samt stannar på fyra stegs avstånd (17-24).

För varje takt vänder sig damen ett halvt varv runt.


TUR 8

Kavaljeren med korslagda armar och damen med händerna i sidan

sätter vänster fot ett steg fram mot varandra i fotens riktning vändande

sig något mot varandra, vilande, på vänstra benet, som något krökes,

högra benet rakt, utsträckt bakåt med tåspetsen något nedåtriktad (25),

samma steg utföres på höger fot samtidigt som kavaljer och dam fattar

varandras händer (26). Damen sätter händerna i sidan, kavaljeren

armarna i kors. Därefter för dam och kavaljer vänstra foten ett steg

bakåt och nedsätter efter att ha vänt sig under mjuk tåhävning (svikt)

ett varv motsols på vänster fot (27) med ett hopp och under svag

knäböjning båda fötterna på utgångsplatsen (28). Upprepas tre gånger

(29-32, 25-32). Obs. vid handfattning lägger damen sina händer i

kavaljerens och armarna föres under mjuk rörelse något utåt.


TUR 9

Kavaljer och dam tager med markering höger armkrok och omdansar

två varv, ledig hand i sidan (1-4). Samma sak upprepas med vänster

armkrok, varefter båda vänder sig mot fronten (5-8).


TUR 10

Kavaljer med korslagda armar och damen stående vid hans högra

sida, med vänstra handen på kavaljerens högra axel och högra handen

i sidan, tager två dalsteg med isättande av vänster fot först (9-10),

varefter damen vid tredje »dalsteget» lägger båda händerna på

kavaljerens axlar och denne fattar damen med båda händerna om midjan

och lyfter henne (11) samt ställer henne vid sin vänstra sida (12).

Kavaljeren med korslagda armar och damen med höger hand på hans

vänstra axel, vänstra handen i sidan, gör två dalsteg med isättande

av höger fot först (13-14), varefter kavaljeren på nyss beskrivet sätt

lyfter damen till sin högra sida (15-16). Upprepas (9-16).


TUR 11

Medan damen stiger ett steg åt sidan och stannar där med händerna

i sidan, och vänd mot fronten, dansar kavaljeren åtta dalsteg fram mot

fronten, för varje steg svängande den arm som motsvarar den isatta

foten i båge bakåt, och den andra armen i båge framåt över bröstet,

händerna knutna (17-24), varefter han fortfarande vänd mot fronten

med åtta mjuka utslagssteg bakåt återvänder till sin dams vänstra

sida (17-24).


TUR 12

Paret tar korsfattning framför, varpå damen med framflyttande av

sin vänstra fot på första fjärdedelen gör ett mjukt mellansteg, på andra

fjärdedelen ett hopp och ned på höger, på tredje fjärdedelen sätter

vänster fot intill. Hon har nu förflyttat sig till kavaljerens vänstra sida,

vänd åt fronten (25), själva hoppet sker alltså på andra taktdelen.

Kavaljeren dansar på samma sätt över till damens vänstra sida (26).

Damen dansar ännu en gång över till kavaljerens vänstra sida (27)

och båda avbidar den följande taktens slut (28). Damen dansar på

liknande sätt över till kavaljerens högra sida (29), denne följer efter

(30), damen dansar ännu en gång över (31), varefter kavaljeren

ställer sig bakom damen, som håller händerna i sidan, och fattar med

båda händerna om hennes midja (32). Båda dansar, kavaljeren med

isättande av höger och damen av vänster fot, åtta steg liknande dalsteg

på stället, varvid den svängande foten, i stället för att föras i kors,

blott upplyftes med tåspetsen utåtvriden och kavaljeren lutar sig för

varje steg omväxlande åt höger och vänster, samtidigt med det damen

vänder sig omväxlande åt höger och vänster, så att de båda halvt

vänder sig mot varandra (25-32).


TUR 13

Hambo med sluten fattning nr 2 (1 -8).



TUR/TAKT

 1- 8,  1- 8    Tur 1  16 dalsteg.

 9-16            Tur 2  Höger och vänster dalsteg, pannkaksvändning.

17-24, 17-24 Tur 3  Platsbyte med spring, spark och utslagssteg.

25-32, 25-32 Tur 4  Dalsteg mot varandra, klackstöd med motstående.


 1- 8            Tur 5  Dalsteg motsols kring damen.

 9-16,  9-16 Tur 6  Pannkaksvändning, överspark, upprepas 3 gånger.

17-24, 17-24 Tur 7  Damerna solo.

25-32, 25-32 Tur 8  Figuré mot varandra, upprepas 3 gånger.


1- 8            Tur 9  Höger armkrok 4 takter, vänster armkrok 4 takter.

 9-16,  9-16 Tur 10 Vä och hö dalsteg, hö o vä dalsteg vid överlyft, upprepas.

17-24, 17-24 Tur 11 Kavaljerernas solo.

25-32, 25-32 Tur 12 Korsfattning frf, förflyttn dam-kavaljer-dam, upprepas;

                  Daltitt kavaljer bakom dam.


1- 8            Tur 13 Hambo sluten fattning nr 2.



UPPLYSNINGAR OM DANSEN

Melodierna till dansens turer är gamla vismelodier från Dalarna, enligt

uppgift av spelmannen O. Tillman, Floda. Själva dansen lär ha

utformats vid mitten av 1800-talet av A. Selinder vid Kungliga Teatern.

Första gången dansen framfördes var år 1843 på Kungliga Teatern

i ett »Nationaldivertissement» i anledning av konung Karl XIV Johans

25-åriga regeringsjubileum: »En solodans av en Morakarl och en

kulla». Om det är lekar till vismelodier eller den fria polskedansen

(Jössehäradspolka m. fl.), som bearbetas för scenen, är icke bekant.

(Se »Ord och Bild» 1928, andra häftet sid. 75.)


===

=== /// Kommentarer av ML:

Tur 1-13 spelas:  aa b cc dd   a bb cc dd   a bb cc dd   a

Noter SvFd1 p4.  Tempo 144, takt 9-16 något långsammare.

3/4-takt Gm Gm G G.  Totalt 22*8=176 takter. Tid ca 4 m 7 s.

En takt =3*(60/144)s =1,25s => 8 takter =10s => 22x8 takter =3m 40s.


Jfr med Akademiska Folkdanslagets beskrivning  pdf,

där turerna benämns:   Repris Tur Namn


aa 1 Dalsteg

b 2 Pannkaksvändning

cc 3 Spring förbi

dd 4 Tåflört

a 5 Runt damen

bb 6 Överspark

cc 7 Damernas solo

dd 8 "Hänga tvätt"

a 9 Armkrok

bb 10 Lyft

cc 11 Kavaljerernas solo

dd 12 Platsbyte

a 13 Hambo


Dansen framfördes första gången den 6:e mars 1843.

===