Oxdansen   = = =   För alla 7 turerna gäller:                                                  © Mats Lundblad 190304  gada.se

Grundmönster, 7 turer.  Spelas 7x (takt 1-24) = ca 7x33s = ca 3 min 50 sek.

Tur A          Takt 01-08   Långsamt       (ca 13-14 sek) 

Tur A forts Takt 09-16   Dito, snabbt    (ca   9-10 sek)  

Tur B          Takt 17-24   2x (båda tillsammans åt sidan mot fronten + tillbaka)  (ca 9-10 sek).


Tur A De dansande A och B står mitt framför varandra, omkring ett stegs mellanrum, båda händerna i sidan, 

A står på D-sidan (=t v sett fr fronten/publiken) och B mittemot på K-sidan.


Upptakt och takt 1 i vila.

Rörelser sker i början av takt 2 och (omvänt..) i takt 4.  Upprepas vid början av takt 6 och 8.

Under takt 9 - 16 fortsätter rörelserna i hastigare tempo.


Tur B  (takt 17-24) A slår ut armarna med en kraftig rörelse och vrider huvudet åt höger, samtidigt 

föres högra benet rakt utåt så att A kommer att lyfta sig på vänstra fotbladet, 

tar därpå med högra foten ett långt steg åt höger och för vänstra foten intill den högra (17).

   Härefter tar A ytterligare ett kort steg åt höger med höger fot och 

markerar därpå med vänster fot två gånger invid den högra under det att A samtidigt vrider huvudet framåt 

och åter för händerna framför bröstet med armbågarna i jämnhöjd med axlarna och knutna händer (18).

   Samma steg tillbaka med början på vänster fot, men med endast en markering (19 - 20).

Upprepas (21 - 22), (23-24), varefter händerna sätts i sidan.

B dansar på spegelvänt sätt, de dansande dansar mitt framför varandra.


   = = =   För de enskilda turerna gäller:


Tur 1A   Vid 2:a taktens början: A bugar sig för B och B gör djup knäböjning. Vid 4:e taktens början dito tvärtom...

Upprepas vid början av takt 6 och 8.

Takt 9 - 16 fortsätt i hastigare tempo, bug / knäböj en gång per takt.            Tur B (17-24) se ovan


Tur 2A   De dansande lägger höger hand på varandras huvud. 

Vid 2:a taktens början böjer A ned B:s huvud. 

Vid 4:e taktens början reser B sitt huvud och böjer samtidigt A:s.   osv   osv ...


Tur 3A   Vid början av 2:a takten för båda vänster fot med ett litet hopp framåt med hela foten i golvet. 

Vid 4:e taktens början föres vänstra foten tillbaka till sin plats och med ett hopp göres så fotombyte.    osv   osv ...


Tur 4A   Vid 2:a taktens början gör båda med ett hopp vänster om så att högra armbågarna vidrör varandra. 

Vid 4:e taktens början gör båda med ett hopp helomvändning åt höger, så att vänstra armbågarna vidrör varandra. osv...


Tur 5A   Vid 2:a taktens början räcker A med båda händerna lång näsa åt B 

under det att B för upp båda händerna till öronen samt räcker ut tungan under en ful grimas åt A.

Vid 4:e taktens början dito tvärtom...   osv   osv ...


Tur 6A   Vid 2:a taktens början för båda hastigt högra armen med knuten hand in under den andres armbågsveck, 

liksom för att boxas, samt drar därefter hastigt armen tillbaka.

Vid 4:e taktens början dito tvärtom (vänster arm).   osv   osv ...


Tur 7A   Vid 2:a taktens början för A hastigt fram högra handen till B:s vänstra öra, som om han gav B en örfil och 

B klappar samtidigt ett slag i händerna för att återgiva ljudet av smällen, varefter händerna åter hastigt sättes i sidan. 

Vid 4:e taktens början ger B på liknande sätt A en örfil.   osv   osv ...                                        Noter abc G => 

Källor.. runeberg...0076 osv -0081  notG(abc)   Stefan Lindén (BeskrFotonNotC)   acla   Video Skansens fdl 1992 


Ett allmännare namn på denna dans var "Frikassé", under vilken benämning i början av 1800-talet dansades lite varstans i västra och södra delarna av Sverige. 

Anledningen till namnet är obekant. Möjligen är den att söka i de dansandes vana att variera dansen med nya turer, vilka tillverkades för tillfället i hart när obegränsade antal. 

Sålunda har den i Karlstad, enligt uppgift av en gammal karlstadsbo, dansats i ända till 48 turer. Benämningen "Oxdans" lär härstamma från Karlstads gamla gymnasium. 


Det rådde som bekant i de gamla gymnasierna en strängt upprätthållen rangskillnad mellan de olika klasserna, vilken gav sig uttryck i mångahanda former. 

...i Karlstad den plägseden att låta de lägre klasserna, de så kallade oxarna, till de högre klassernas förlustelse dansa "Frikassé", vilken då helt naturligt fick namnet "Oxdans". 

Turernas ordning kunde härvid betydligt växla allt efter andemeningen med dansen. Dansen kunde antingen, som beskrivningen här avser att återgiva, 

skildra hur ett par personer från god sämja och artiga hövlighetsbetygelser så småningom övergick i gräl och slutligen till fullt slagsmål. 


Eller också kunde turerna tagas i omvänd ordning och skulle då med sina många variationer ge en bild av hur de dumma och obildade oxarna, 

genom de högre klassernas förädlade inflytande, fick sina ursprungliga ohyfsade manér bortslipade och blev väluppfostrade män. 

Det är från en gammal före detta elev vid Karlstads gymnasium, som Skansen genom artisten Gottfrid Kallstenius förmedling hämtat oxdansen, sådan den här beskrives. 

Det är av den anledningen som dansen på Skansen utfördes i gymnasiets gamla djäknedräkt, knäbyxor, läderbälte, djäknekappa och mjuk, bredbrättig hatt.

© Mats Lundblad 190304 (text och layout).  Får gärna användas av AF; samt av övriga med angivande av källan.

   gada.se   gada.se/mld.html      mld.oxdans2.png (med noter, som bild)   mld.oxdans.html (utan noter, med länkar)