Mail 120710 kl 15.59.00 till

stockholm@lansstyrelsen.se, stadsbyggnadskontoret@stockholm.se, kommunstyrelsen@stockholm.se, registrator@environment.ministry.se, registrator@justice.ministry.se


Jättebergrumsbussterminal överklagan Dp 2011-01580-54


   Mailbrev till

Länsstyrelsen i Stockholms Län

Box 22067

10422 Stockholm

   och till

Stadsbyggnadsnämnden

Registraturen

Box 8314 / Fleminggatan 4

10420 Stockholm


Överklagande av kommunfullmäktiges beslut 2012-06-11 att anta detaljplan

för ny bussterminal vid Slussen (Dp 2011-01580-54)


Jag överklagar ovannämnda beslut!


Dessutom ber jag att ansvariga beaktar och tar ansvar för punkt 6-9 nedan!


   Skäl, främst dessa:

Jag har inte fått svar på (bl a) mina

punkter nr 1,  2ab,  3,  5 i min skrivelse från 120611, hela texten finns nedan!

Dessa punkter är, menar jag, synnerligen viktiga

och måste behandlas före vidare beslut om hela Slussen och en eventuell

undervattensjättebergrumsbussterminal.Ytterligare kommentarer och kompletteringar (se originalpunkterna nedan):


1) Varken statsminister Fredrik Reinfeldt/Regeringen, staden eller SL

har gett svar om Citybanan/djuptunnelns 25 nackdelar samt mina idéer

om mysiga tågresor över mark och hav, med snabba pendeltågsbytesmöjligheter

vid Slussen (Väst), Centralen (sydutgång nära vatten, båtar, snabbspårvagnar..)

och Karlberg (nytt centrum intill vatten och nära byten bl a västerut).


Bytesmöjligheterna mellan pendeltågen och Slussens trafikslag

är ju katastrofalt dåliga nu, och blir inte bättre med stadens förslag!


De som "planerar" nu verkar vilja sabotera och försämra för oss trogna, flitiga

kollektivtrafik-/cykel-resenärer med allt längre (och smalare / lägre / ojämna /

halare) gångtunnlar och trappor; glashinder, utsiktshinder, vattenbrist etc etc ...


   Se min skrivelse till Regeringen m fl =>

http://gada.se/citybanan25nack.pdf

   och min skrivelse om bl a försämringar =>

http://gada.se/120113matsl.cst.sluss.uts.html2) Med kraftigt utökad snabbspårstrafik (bl a) österut behövs ingen

undervattensjättebergrumsbussterminal!3) Förutom slopade biljettkontroller vid ombordstigning kan bussarna

tillverkas med större dörröppningar så att av-/påstigning går verkligt snabbt -

(det kan få finnas några hopfällbara säten innanför några av dörrarna).

Detta besparar mycket tid vid byten (snabbare, och kortare avstånd) samt

gör att terminalerna kan göras väsentligt mindre - behövs inga jätteterminaler!


- - -

Dessutom (nytt)

10)

De ansvariga har tydligen insett att det inte bör byggas någon jättegalleria

vid Slussen! Se t ex SvD 120621 =>

http://www.svd.se/kultur/bakslag-for-nya-slussen_7294613.svd

Gallerian var förmodligen det tyngsta skälet till att förflytta bussterminalen

från sitt nuvarande utmärkta läge till långt bort och djupt in/ner i berget!

Detta betyder att hela idén om undervattensjättebergrumsbussterminalen

absolut bör omprövas!


11)

Det har kommit fram så många och ytterst allvarliga nackdelar och oklarheter om

Slussen och den eventuella undervattensjättebergrumsbussterminalen så att

hela processen om Slussen inklusive undervattensjättebergrumsbussterminalen

bör omprövas från början!

Se stadens dokument med sammanställning av invändningar =>

   (klistra in som en enda rad utan radbrytning)

http://insynsbk.stockholm.se/templates/main/pages/xGetDocument.aspx?FileId=2635711&FileName=2635711_1_3.PDF&DataSource=2med önskan om ett Stockholm, Sveriges huvudstad,

med snabb, bekväm, turtät, mysig kollektivtrafik över mark och hav


Mats Lundblad, Djursholm   (Civiling KTH Teknisk Fysik)   ml@gada.seMin aktuella skrivelse finns ordagrant här nedan =>

   (och även via min hemsida på =>)

http://gada.se/120611matsl.slussen.html

   (Denna skrivelse läggs in som =>)

http://gada.se/120710matsl.slussen.html


= = =


Från: mats.lundblad@bredband.net

Datum: må 11 jun 2012 13.30.01 GMT+02:00

Till: kommunstyrelsen@stockholm.se, stadsbyggnadskontoret@stockholm.se, 

registrator@environment.ministry.se, registrator@justice.ministry.se

och till ledamöterna i Stockholms Kommunfullmäktige (hade ej adress till I Akselsson o Y Ruwaida, mp)


Jättebergrumsbussterminal under havsytan Slussen - stora nackdelar


Till Stockholms kommunfullmäktige och stad samt till de politiska partierna

och i tillämpliga delar till Regeringen.


Jag vädjar att beslut om en eventuell jättebergrumsbussterminal ej får

fattas innan följande mycket viktiga och avgörande punkter och alternativ

har utretts och tydligt redovisats för allmänheten och beslutsfattare:


1)

En ny pendeltågsstation "Slussen Väst" för snabba, bekväma och mysiga byten

mellan pendeltågslinjer (främst söderifrån) och Slussens olika förbindelser.


2ab)

Kraftigt utökad och förlängd snabbtågstrafik mot Nacka/Värmdö

(med t ex 2 min-intervall i stället för dagens 20 min-intervall).


Turtät snabbspårvägstrafik bl a ... Skeppsbron - Hornsgatan / Katarinavägen ...


3)

Snabbare påstigning på bussar och spårvagnar med direkt inklivning

(alla dörrar, utan biljettkontroll) (och i stället slumpvisa biljettkontroller) -

gör bl a att bussterminaler kan göras kanske hälften så stora som i dag - 

bytena blir snabbare (kortare gångväg och nästan ingen ombordkötid).


Dessutom blir det då snabbare körtider, jämnare intervall, mindre miljöbelastning!

Inga glas-spärrshinder eller andra otäckheter bör få finnas!


4)

En jättebergrumsbussterminal ger krångligare / längre / tidsödande byten

mellan bussarna och bland annat T-banan!

Redovisning tycks saknas om alla trappornas längd / höjdskillnad / antal steg

och hur totalt långt,  krångligt och tidsödande det blir att byta.


Om t ex 100 000 resenärer förlorar 2x1,5 minut/dag i 5x50 dagar per år blir detta

räknat på livslängden 80 år = 100 000 000 timmar, eller 10 miljarder kr vid 100 kr/h!


5)

En jättebergrumsbussterminal saboterar (bl a mina) idéer om ett mysigt Stockholm

där vi kollektivtrafikanter ska kunna få njuta av underbar utsökt över vår fina stad.

Vi ska i stället tvingas ner i underjorden, under havsytan, och kanske få lungcancer!


6)

Särskilt vid jättestora projekt måste absolut hederlig få gälla!

De ansvariga har bl a inte svarat på varför det påstås att det skulle bli lika dyrt

att spränga ut för och bygga en jättebergrumsbussterminal under havsytenivå

som att förbättra den nuvarande bussterminalen!


Beslut bör ogiltigförklaras om underlag är bristfälligt / felaktigt / missvisande

samt vid jäv / mutor och liknande.


7)

Lag bör stiftas:

"Lagen om prioritering av snabb, bekväm, turtät, mysig kollektivtrafik, helst över mark och hav"

Jag har förslag.


8)

Lag bör stiftas: (eller finns redan?, om ej bör den gälla retroaktivt)

"Lagen om annulering av beslut som har fattats på felaktiga grunder"


9)

Bör polisanmälan ske om underlaget till beslut om Slussen/jättebergrumsbussterminalen

är felaktigt / vilseledande / bristfälligt och beslut ändå fattas?!


-   -   -   -   -   -

   Läs gärna mina tidigare skrivelser såsom =>

http://gada.se/citybanan25nack.pdf

http://gada.se/120227matsl.slussen.html

   (Min hemsida) => http://gada.se

-   -   -   -   -   -

   Stockholms stads info bl a => Detaljplan för ny bussterminal ...  

http://www.insyn.stockholm.se/insynTransFrame.aspx?id=4&nodeid=498821

-   -   -   -   -   -med önskan om ett Stockholm, Sveriges huvudstad,

med snabb, bekväm, turtät, mysig kollektivtrafik över mark och hav


Mats Lundblad, Djursholm   (Civiling KTH Teknisk Fysik)   ml@gada.se

= = =