http://gada.se/160712matsl.slussen.htmlmail 160712 kl 23.59 (hela texten nedan mailades)

Från: ml@gada.se

Till: stadsbyggnadskontoret@stockholm.se

Slussen - Bussterminal - Dnr 2014-12434 Synpunkter från Mats Lundblad
Slussen - Bussterminal - Dnr 2014-12434   

Synpunkter från Mats Lundblad, Djursholm, den 160712


Jag ber att få överklaga och inlämna synpunkter på stadens m fl förslag

om Slussen respektive Slussen/Bussterminalen.


Bussterminalen i berget bör EJ byggas:


Den skulle innebära en kraftig försämring för kollektivresenärer

med betydligt längre avstånd och ett flertal trappor upp/ned etc.


Låt bussterminalen få ligga kvar där den är nu, med mycket snabba byten,


man kan evt fortsätta med gångar från T-plattformarna in över terminalen

med trappor till resp "bussperrong".


Stadens skrivelse försöker mörklägga besvärligheter:

Samrådshandling Dnr 2014-12434 2016-05-13

Detaljplan för Bussterminal vid Slussen del av Södermalm 7:87 mfl. i stadsdelen Södermalm, S-Dp/TDp 2014-12434


Trappor redovisas ej (tydligt) i skiss/mått och gångtids-beräkningar!


Nuvarande avstånd till bussar verkar felaktigt långa.

Mina tidigare skrivelser synpunkter/idéer ingår, v g se nedan, alternativt länkarna:

"Mats Lundblads förslag till Nya Slussen (100329)"    http://gada.se/slussen.matsl.pdf (en sida pdf) och

Mats Lundblads förslag för Slussen 100621 och

 mail till Sth kommunfullmäktige 111128  111212  120227  120611  120710 (överklagande bussterminal)


från

Mats Lundblad, Djursholm   (Civiling KTH Teknisk Fysik)   ml@gada.se
=   =   =   =   =   =

TIDIGARE SKRIVELSER


"Mats Lundblads förslag till Nya Slussen (100329)"    http://gada.se/slussen.matsl.pdf (en sida pdf)
och mina skrivelser =>


=   =   =   =   =   = 

http://gada.se/slussen100621.htmlTill Stockholms Kommunfullmäktige och till SL.


Vädjan inför beslut om Slussen (Kommunfullm. 100621):


Mats Lundblads förslag

Slussen - nav för underbarutsikts snabbspårs- och båttrafik


1)

Pendeltågstation Slussen Väst, 200 m väster om T-stationen,

promenadstråk mellan dem med utsikt över vattnen,

pendeltågstrafiken liksom nu över vattnet med underbar utsikt.


2)

Snabbspårvagnstrafik i 1-2 minutsintervall, stomme bl a

... Hornsgatan - Slussen - Skeppsbron - Strömbron ...


3)

Snabbtågstrafik österut mot Saltsjöbaden och Nacka-Värmdö,

med utsikt över Saltsjön och vår vackra stad.


4)

Snabbåtstrafik väster- och österut, såväl lokalt inom staden som

längre sträckor, SL-kortet ska gälla.


5...)

Dessutom bibliotek/allkulturhus, utomhusscen/dansbana, friluftsbad,

samtliga med utsikt över Stockholms fina vatten, lågprismatbutiker etc,

fria (tidsbegränsade) loppmarknadsplatser, återvinningsbutik, roddbåtsramp.

Privatbiltrafiken (Skeppsbron, Gamla stan etc) bör maximalt minimeras!

Utsiktsvyer får icke blockeras/förstöras. Inga fula glas/betonghus etc!

Kollektivresenärerna ska fortsatt få njuta av utsikt över Mälaren och Saltsjön!


     - - -


Mycket viktigt för snabba byten mellan pendeltågstrafiken och

snabbspårstrafik mot Nacka-Värmdö, snabbåtslinjer, snabbspårvagnar, T-banan!


Annars risk att superjättedyra tunnlar "måste" byggas och att vi "tvingas" resa djupt

under Mälaren och Saltsjön*, med mörka grå betongväggar som deprimerande utsikt

i stället för att få njuta av ljuset och vår härligt vackra stad med Mälaren och Saltsjön.

   (*såsom evt djuptunnlar för pendeltåg, T-bana Gamla Stan, T-bana Nacka)


Hundratusentals kollektivresenärer skulle få betydligt krångligare och mer

tidsödande resvägar om ovannämnda (eller liknande) förslag ej genomförs!Mats Lundblad, Djursholm

(Civiling KTH Teknisk Fysik)

Hemsida med debatt och idéer om miljö och trafik:

http://hem.bredband.net/gammaldans/mldebatt.html   ny: http://gada.se/debatt.html


- - - - - -

Email ut 100621 kl 10.18.00

kommunstyrelsen@stockholm.se

Kopia

sten.nordin@stockholm.se, ulla.hamilton@stockholm.se, lotta.edholm@stockholm.se

yvonne.ruwaida@stockholm.se, ann-margarethe.livh@stockholm.se, roger.mogert@stockholm.se

registrator@sl.se, Jan Hamrin <rekrytering@sl.se>, Anna.Thurdin@svennerstal.com

Rubrik: Vädjan: Slussen - nav för underbarutsikts snabbspårs- och båttrafik


(( // Anm. Rev. 141025: Text helt oförändrad, mer färglagt, och ny länkadress. ))      /slussen100621.html


=   =   =   =   =   =

http://gada.se/111128matsl.slussen.html


OBS Vädjan: Slussen - nav för underbarutsikts snabbspårs- och båttrafik


Till Stockholms Kommunfullmäktige och till SL

inklusive de högst ansvariga!


Jag vädjar och kräver att innan kommunfullmäktige röstar

om förslag om Slussens ombyggnad:


A)

Att för- och nackdelarna tydligt redovisas, helst i tabellform!


=> Därvid skall åtminstone alla de punkter som

Benny Andersson redovisade i DN 111121 ingå =>


   Originaltext, numrerad och färglagd av mig:

http://hem.bredband.net/gammaldans/dn111121slussenbenny.html   (ny länk: http://gada.se/dn111121slussenbenny.html)

   Originaltext i DN:

http://www.dn.se/kultur-noje/debatt-essa/slussen-oppet-brev-till-finansborgarradet-sten-nordin


Har något/några förslag stora nackdelar och/eller inte är ärligt redovisat ska

detta/dessa hamna sist i prioriteringslistan över olika förslag!B)

Att det tydligt redovisas hur pass smidigt och snabbt byten mellan olika

kollektivtrafikslag kan ske vid nya Slussen, och att alternativen jämförs!


Jag önskar därvid att mitt förslag, som prioriterar

smidiga byten, även med pendeltåg, och som dessutom

betonar Stockholms charm och utsiktsmöjligheter skall beaktas:


http://hem.bredband.net/gammaldans/slussen100621.html (ny länk = ‎gada.se/slussen100621.html)


(Svaret jag fick 100629 via Charlotte Lundqvist

... "Förbindelserna med södra station är goda" ...

är icke nöjaktigt - att ta sig mellan Södra Station och

Slussen är tidsödande och krångligt!)Med vänliga hälsningar


Mats Lundblad, Djursholm

(Civiling KTH Teknisk Fysik)

Hemsida med debatt och idéer om miljö och trafik:

http://hem.bredband.net/gammaldans/mldebatt.html   (ny länk: http://gada.se/debatt.html)Mail 111128 kl 143830

Från mats.lundblad@bredband.net   (ny mailadress = ml@gada.se)


Mottagare:

kommunstyrelsen@stockholm.se

Kopia:

sten.nordin@stockholm.se, ulla.hamilton@stockholm.se, lotta.edholm@stockholm.se, yvonne.ruwaida@stockholm.se, ann-margarethe.livh@stockholm.se, roger.mogert@stockholm.se, registrator@sl.se, Jan Hamrin <rekrytering@sl.se>, charlotte.lundqvist@stockholm.se, Anna.Thurdin@svennerstal.com, nyhetstips@dn.se


=   =   =   =   =   =

http://gada.se/111212.matsl.slussen.html


Slussen. P-stn Slussen V!  Snabbtåg/spårvagn/båt..!  Osann/brist?!


Till Stockholms Kommunfullmäktige och till SL

inklusive de högst ansvariga!


1)

Utmärkta och mysiga byten vid Slussen mellan pendeltåg (stn Slussen V),

snabbspårvagnar i 1-2-minutstrafik, Nacka/Värmdötåg österut,

båtar väster- och österut...!

      => se mitt förslag 100621

Slussen - nav för underbarutsikts snabbspårs- och båttrafik

http://hem.bredband.net/gammaldans/slussen100621.html  (ny länk = ‎gada.se/slussen100621.html )


Jag har ej fått riktiga svar varken av politikerna eller av SL,

bara ett felvinklat påstående om byte Sth S - Slussen

och standardiserade mallsvar.


=> OBS Enormt viktigt!

=> Sådana viktiga frågor måste behandlas före beslut!

=> Det bör bl a planeras för en gångpassage med härlig Mälarutsikt mellan

en evt pendeltågstation Slussen Väst och T-banan (nordände), ca 200 m!2)

"Nya Slussen-förslaget" - Mängder med jättestora nackdelar,

även livsfarliga (om cykelbanor hamnar mellan bussar och bilar)

enligt bl a "ett 50-tal kulturpersonligheter m fl" =>

Expressen 111129 sid 4

http://www.expressen.se/debatt/1.2636158/slussen-politiken-angar-hela-sverige


=> OBS Enormt viktigt!

=> Beslut bör ej få tas / respektive bör ogiltigförklaras

om de ansvariga/politikerna inte först bemöter och tar hänsyn

till alla stora nackdelar,

helst med en tydlig lista med för- och nackdelar för olika alternativ!

Viktigt ur demokrati- och samarbetssynpunkt att seriöst bemöta!3)

Svårt att få/hitta information och synnerligen

önskvärt med en utställning/modell att beskåda även nu inför beslut!


Informationen om bl a den nu sent påkomna bergrumsbussterminalen

tycks vara dålig och kanske lögnaktig.

För närvarande är bytesmöjligheterna mellan T-banan och

bussar/Saltsjöbanan utmärkta (bortsett från glashinder)!

Bara nerför trappan i kortändan så är man efter ca 10 m till framme!

=> Varför redovisar ni inte (ärligt) hur man ska gå i stället?

En massa trappor och gångar upp och ner??? Hur långt? 500 m?

=> Detta måste tydligt redovisas före beslut om Slussen/bussterminal.


Är då bl a detta osant?:  (länken borta — ny länk = ???)

http://www.stockholm.se/Fristaende-webbplatser/Fackforvaltningssajter/Exploateringskontoret/NyaSlussen/Fragor-och-svar1/Trafik/


"det blir lättare att byta mellan tunnelbana, buss, Saltsjöbanan och båt.."

"lättare att byta mellan tunnelbana, Nacka-Värmdöbussarna, Saltsjöbanan och stadsbussar"


Är detta osant?:   (Metro 111125 sid 26)

http://www.metro.se/stockholm/striden-om-slussen/EVHkky!QXvGKqdGkNPTM

      "Regina Kevius (M): I första hand för att det är ett jättebra förslag. ..."

=> Men enligt insändare såsom den nedan är det ICKE det!

http://www.expressen.se/debatt/1.2636158/slussen-politiken-angar-hela-sverige


Om ett av de viktigaste besluten om Stockholm ska/fattas på

grunder som delvis kanske är osanna (och delvis ofullständiga)

=> => bör då polisanmälan ske?! Och evt beslut förkastas?!4)

Sälj inte ut stadens viktiga mark/hus! Lär av tidigare enormt

misslyckade utförsäljningar (köpcentra, hyreslägenheter).


Byggs det något vid Slussen, vilket då absolut icke får

skymma utsikt varken mot Mälaren, Gamla Stan eller Saltsjön,

bör vi själva ha kontrollen av det, ge låga skäliga hyror till främst

lågprismatbutiker, återvinningsbutik, kultur, dansbana,

fria (tidsbegränsade) loppmarknadsplatser, gratistoa

och "allsortimentsbutik" ungefär som Jula, gamla Tempo el likn.Mats Lundblad, Djursholm

(Civiling KTH Teknisk Fysik)


   (senaste mail om Slussen 111128 kl 14.38.30:)

http://hem.bredband.net/gammaldans/111128matsl.slussen.html (ny länk = ‎gada.se/slussen100621.html )


===

Mail 111212 kl 04.33.00

Från mats.lundblad@bredband.net   (ny mailadress = ml@gada.se)


Mottagare:

kommunstyrelsen@stockholm.se

Kopia: (samma som 111128)

sten.nordin@stockholm.se, ulla.hamilton@stockholm.se, lotta.edholm@stockholm.se, yvonne.ruwaida@stockholm.se, ann-margarethe.livh@stockholm.se, roger.mogert@stockholm.se, registrator@sl.se, Jan Hamrin <rekrytering@sl.se>, charlotte.lundqvist@stockholm.se, Anna.Thurdin@svennerstal.com, nyhetstips@dn.se
=   =   =   =   =   =

http://gada.se/120227matsl.slussen.html


Slussen bussterminal: Synpkt. P-stn Slussen V. Snabbspår.

stadsbyggnadskontoret@ stockholm.se

Till Sth stadsbyggnadskontor+nämnd+Registraturen


Jag har följande invändningar mot den nuvarande planen för

Slussens bergrumsbussterminal.

Observera att flera av punkterna är enormt viktiga för att få

bättre kollektivtrafik med snabbare/bättre/mysigare bytesmöjligheter

och kraftigt utvecklad snabbspårstrafik med mysig utsikt över

vår vackra stad och dess fina vatten.


1)

Bussterminalens nutänkta läge gör att det blir mycket långt och

krångligt att byta från en förhoppningsvis blivande pendeltågstation

Slussen Väst (ca 200 m V om T-banestn Slussen) och bussarna.

Se mina tidigare mail till Stockholm stad/politikerna/SL om förslaget!

(Gångpassage med härlig Mälarutsikt mellan P-/T-stationerna.)


2)

Bussterminalens nutänkta läge gör det betydligt krångligare och mer

tidsödande att byta mellan T-bana och bussarna.

   För närvarande är bytesmöjligheterna mellan T-banan och

   bussar/Saltsjöbanan utmärkta (bortsett från glashinder)!

   Bara nerför trappan i kortändan så är man efter ca 10 m till framme!


Man får intrycket att de ansvariga har försökt att förvilla bort de stora nackdelarna,

på Stockholms officiella sida har det stått: (kan väl inte vara sant!!?)

   "det blir lättare att byta mellan tunnelbana, buss, Saltsjöbanan och båt.."

   "lättare att byta mellan tunnelbana, Nacka-Värmdöbussarna, Saltsjöbanan och stadsbussar"

Dessutom tycks de ansvariga inte vilja berätta hur krångligt och tidsödande

det kommer att bli med alla (tre?) trapp-passager mellan T/buss

och tydligt i klartext ange avstånden+trappor nu och med senaste förslaget.

Jfr

http://www.stockholm.se/Fristaende-webbplatser/Fackforvaltningssajter/Exploateringskontoret/NyaSlussen/Fragor-och-svar1/Bussterminalen


3)

Kostnader - hur kan politikerna påstå att slutsumman av "Slussen-kalaset"

blir densamma om man inte bygger/spränger respektive bygger/spränger

en bergrumsbussterminal!

Berätta i så fall det magiska!


2+3)

Skälig moral är att förslag som helt eller delvis grundas på

osanningar/bluff/stora oklarheter ska placeras sist av alla förslag/

ej utföras.

(liksom att förslag som troligen grundas på mutor jfr t ex jättearenor

ej bör få utföras / rivas om de har påbörjats)


4)

Bergrumsbussterminalen försvårar snabba byten/val mellan

buss respektive (snabb)spårstrafik österut.


5)

Förslaget bergrumsbussterminal och hela nya Slussen bör absolut

ta med planering av kraftigt utökad snabbspårstrafik österut,

såväl i turtäthet som färdmål (Nacka-Värmdö) -

synnerligen viktigt för lokal/global miljö, trivsel, mysighet och att

vi använder vår tid bättre och nyttigare i ett (snabb)tåg än stressat

bakom en ratt.


6)

Det är mycket viktigt att minska bytes/på-/avstigningstiderna för bl a

bussar, T-banor och pendeltåg.

Det verkar tyvärr som att chefer/trafikplanerare/politiker varken har

klocka/tidtagarur eller måttband!

Det tar (sammanlagt) enormt lång tid (för alla i bussarna/tågen)

(och dessutom enorma, miljövidriga utsläpp) nu när

busschaufförer ska kontrollera/stämpla biljetter etc!

Låter man passagerna få kliva på direkt (stickprovkontroller eller nolltaxa)

på bussarna vid Slussen vinner man även att terminalen ej behöver bli

större /eller flyttas.

Vi kan ha kvar terminalen där den är, med mycket korta avstånd!


7)

"Jätteköpcentrumparadisgallerior" bör aldrig få huvudroll eller tvinga

oss vanliga människor till sämre kommunikationer / nedlagda butiker

i närförorter och landsbygd!


Mats Lundblad, Djursholm

(Civiling KTH Teknisk Fysik)

   Hemsida

http://gada.se


      => se mitt förslag 100621

Slussen - nav för underbarutsikts snabbspårs- och båttrafik

http://hem.bredband.net/gammaldans/slussen100621.html

   (senaste mail om Slussen 111128 kl 14.38.30:)

http://hem.bredband.net/gammaldans/111128matsl.slussen.html

http://hem.bredband.net/gammaldans/111212matsl.slussen.html

===Mail 120227 kl 23.59.12

Från mats.lundblad@bredband.net

Till:

stadsbyggnadskontoret@stockholm.se

Kopia:

kommunstyrelsen@stockholm.se


///   = = =   ///

Tillägg, efter att mailet har skickats:

Även byten mellan Nacka-Värmdö-bussarna och

blivande innerstadssnabbspårvagnar försämras,

och även gentemot båttrafik väster- och österut.


=   =   =   =   =   =

http://gada.se/120611matsl.slussen.html


Jättebergrumsbussterminal under havsytan Slussen - stora nackdelar


Till Stockholms kommunfullmäktige och stad samt till de politiska partierna

och i tillämpliga delar till Regeringen.


Jag vädjar att beslut om en eventuell jättebergrumsbussterminal ej får

fattas innan följande mycket viktiga och avgörande punkter och alternativ

har utretts och tydligt redovisats för allmänheten och beslutsfattare:


1)

En ny pendeltågsstation "Slussen Väst" för snabba, bekväma och mysiga byten

mellan pendeltågslinjer (främst söderifrån) och Slussens olika förbindelser.


2ab)

Kraftigt utökad och förlängd snabbtågstrafik mot Nacka/Värmdö

(med t ex 2 min-intervall i stället för dagens 20 min-intervall).


Turtät snabbspårvägstrafik bl a ... Skeppsbron - Hornsgatan / Katarinavägen ...


3)

Snabbare påstigning på bussar och spårvagnar med direkt inklivning

(alla dörrar, utan biljettkontroll) (och i stället slumpvisa biljettkontroller) -

gör bl a att bussterminaler kan göras kanske hälften så stora som i dag - 

bytena blir snabbare (kortare gångväg och nästan ingen ombordkötid).


Dessutom blir det då snabbare körtider, jämnare intervall, mindre miljöbelastning!

Inga glas-spärrshinder eller andra otäckheter bör få finnas!


4)

En jättebergrumsbussterminal ger krångligare / längre / tidsödande byten

mellan bussarna och bland annat T-banan!

Redovisning tycks saknas om alla trappornas längd / höjdskillnad / antal steg

och hur totalt långt,  krångligt och tidsödande det blir att byta.


Om t ex 100 000 resenärer förlorar 2x1,5 minut/dag i 5x50 dagar per år blir detta

räknat på livslängden 80 år = 100 000 000 timmar, eller 10 miljarder kr vid 100 kr/h!


5)

En jättebergrumsbussterminal saboterar (bl a mina) idéer om ett mysigt Stockholm

där vi kollektivtrafikanter ska kunna få njuta av underbar utsikt över vår fina stad.

Vi ska i stället tvingas ner i underjorden, under havsytan, och kanske få lungcancer!


6)

Särskilt vid jättestora projekt måste absolut hederlig få gälla!

De ansvariga har bl a inte svarat på varför det påstås att det skulle bli lika dyrt

att spränga ut för och bygga en jättebergrumsbussterminal under havsytenivå

som att förbättra den nuvarande bussterminalen!


Beslut bör ogiltigförklaras om underlag är bristfälligt / felaktigt / missvisande

samt vid jäv / mutor och liknande.


7)

Lag bör stiftas:

"Lagen om prioritering av snabb, bekväm, turtät, mysig kollektivtrafik, helst över mark och hav"

Jag har förslag.


8)

Lag bör stiftas: (eller finns redan?, om ej bör den gälla retroaktivt)

"Lagen om annulering av beslut som har fattats på felaktiga grunder"


9)

Bör polisanmälan ske om underlaget till beslut om Slussen/jättebergrumsbussterminalen

är felaktigt / vilseledande / bristfälligt och beslut ändå fattas?!


-   -   -   -   -   -

   Läs gärna mina tidigare skrivelser såsom =>

http://gada.se/citybanan25nack.pdf

http://gada.se/120227matsl.slussen.html

   (Min hemsida) => http://gada.se

-   -   -   -   -   -

   Stockholms stads info bl a => Detaljplan för ny bussterminal ...  

http://www.insyn.stockholm.se/insynTransFrame.aspx?id=4&nodeid=498821

-   -   -   -   -   -med önskan om ett Stockholm, Sveriges huvudstad,

med snabb, bekväm, turtät, mysig kollektivtrafik över mark och hav


Mats Lundblad, Djursholm   (Civiling KTH Teknisk Fysik)   ml@gada.se=   =   =   =   =   =   

Mail 120611 kl 13.30.00

Från ml@gada.se

Till:

kommunstyrelsen@stockholm.se

stadsbyggnadskontoret@stockholm.se

registrator@environment.ministry.se

registrator@justice.ministry.se

   och samtidigt som dold kopia till var och en av

kommunstyrelsens ledamöter (enligt maillista)

utom (saknade mailadress) ingegerd akselsson le douaron, yvonne ruwaida

=   =   =   =   =   =

Denna sida = http://gada.se/120611matsl.slussen.html

=   =   =   =   =   =

http://gada.se/120710matsl.slussen.html


Mail 120710 kl 15.59.00 till

stockholm@lansstyrelsen.se, stadsbyggnadskontoret@stockholm.se, kommunstyrelsen@stockholm.se, registrator@environment.ministry.se, registrator@justice.ministry.se


Jättebergrumsbussterminal överklagan Dp 2011-01580-54


   Mailbrev till

Länsstyrelsen i Stockholms Län

Box 22067

10422 Stockholm

   och till

Stadsbyggnadsnämnden

Registraturen

Box 8314 / Fleminggatan 4

10420 Stockholm


Överklagande av kommunfullmäktiges beslut 2012-06-11 att anta detaljplan

för ny bussterminal vid Slussen (Dp 2011-01580-54)


Jag överklagar ovannämnda beslut!


Dessutom ber jag att ansvariga beaktar och tar ansvar för punkt 6-9 nedan!


   Skäl, främst dessa:

Jag har inte fått svar på (bl a) mina

punkter nr 1,  2ab,  3,  5 i min skrivelse från 120611, hela texten finns nedan!

Dessa punkter är, menar jag, synnerligen viktiga

och måste behandlas före vidare beslut om hela Slussen och en eventuell

undervattensjättebergrumsbussterminal.Ytterligare kommentarer och kompletteringar (se originalpunkterna nedan):


1) Varken statsminister Fredrik Reinfeldt/Regeringen, staden eller SL

har gett svar om Citybanan/djuptunnelns 25 nackdelar samt mina idéer

om mysiga tågresor över mark och hav, med snabba pendeltågsbytesmöjligheter

vid Slussen (Väst), Centralen (sydutgång nära vatten, båtar, snabbspårvagnar..)

och Karlberg (nytt centrum intill vatten och nära byten bl a västerut).


Bytesmöjligheterna mellan pendeltågen och Slussens trafikslag

är ju katastrofalt dåliga nu, och blir inte bättre med stadens förslag!


De som "planerar" nu verkar vilja sabotera och försämra för oss trogna, flitiga

kollektivtrafik-/cykel-resenärer med allt längre (och smalare / lägre / ojämna /

halare) gångtunnlar och trappor; glashinder, utsiktshinder, vattenbrist etc etc ...


   Se min skrivelse till Regeringen m fl =>

http://gada.se/citybanan25nack.pdf

   och min skrivelse om bl a försämringar =>

http://gada.se/120113matsl.cst.sluss.uts.html2) Med kraftigt utökad snabbspårstrafik (bl a) österut behövs ingen

undervattensjättebergrumsbussterminal!3) Förutom slopade biljettkontroller vid ombordstigning kan bussarna

tillverkas med större dörröppningar så att av-/påstigning går verkligt snabbt -

(det kan få finnas några hopfällbara säten innanför några av dörrarna).

Detta besparar mycket tid vid byten (snabbare, och kortare avstånd) samt

gör att terminalerna kan göras väsentligt mindre - behövs inga jätteterminaler!


- - -

Dessutom (nytt)

10)

De ansvariga har tydligen insett att det inte bör byggas någon jättegalleria

vid Slussen! Se t ex SvD 120621 =>

http://www.svd.se/kultur/bakslag-for-nya-slussen_7294613.svd

Gallerian var förmodligen det tyngsta skälet till att förflytta bussterminalen

från sitt nuvarande utmärkta läge till långt bort och djupt in/ner i berget!

Detta betyder att hela idén om undervattensjättebergrumsbussterminalen

absolut bör omprövas!


11)

Det har kommit fram så många och ytterst allvarliga nackdelar och oklarheter om

Slussen och den eventuella undervattensjättebergrumsbussterminalen så att

hela processen om Slussen inklusive undervattensjättebergrumsbussterminalen

bör omprövas från början!

Se stadens dokument med sammanställning av invändningar =>

   (klistra in som en enda rad utan radbrytning)

http://insynsbk.stockholm.se/templates/main/pages/xGetDocument.aspx?FileId=2635711&FileName=2635711_1_3.PDF&DataSource=2med önskan om ett Stockholm, Sveriges huvudstad,

med snabb, bekväm, turtät, mysig kollektivtrafik över mark och hav


Mats Lundblad, Djursholm   (Civiling KTH Teknisk Fysik)   ml@gada.seMin aktuella skrivelse finns ordagrant här nedan =>

   (och även via min hemsida på =>)

http://gada.se/120611matsl.slussen.html

   (Denna skrivelse läggs in som =>)

http://gada.se/120710matsl.slussen.html


= = =


Från: mats.lundblad@bredband.net

Datum: må 11 jun 2012 13.30.01 GMT+02:00

Till: kommunstyrelsen@stockholm.se, stadsbyggnadskontoret@stockholm.se

registrator@environment.ministry.se, registrator@justice.ministry.se

och till ledamöterna i Stockholms Kommunfullmäktige (hade ej adress till I Akselsson o Y Ruwaida, mp)


Jättebergrumsbussterminal under havsytan Slussen - stora nackdelar


Till Stockholms kommunfullmäktige och stad samt till de politiska partierna

och i tillämpliga delar till Regeringen.


Jag vädjar att beslut om en eventuell jättebergrumsbussterminal ej får

fattas innan följande mycket viktiga och avgörande punkter och alternativ

har utretts och tydligt redovisats för allmänheten och beslutsfattare:


1)

En ny pendeltågsstation "Slussen Väst" för snabba, bekväma och mysiga byten

mellan pendeltågslinjer (främst söderifrån) och Slussens olika förbindelser.


2ab)

Kraftigt utökad och förlängd snabbtågstrafik mot Nacka/Värmdö

(med t ex 2 min-intervall i stället för dagens 20 min-intervall).


Turtät snabbspårvägstrafik bl a ... Skeppsbron - Hornsgatan / Katarinavägen ...


3)

Snabbare påstigning på bussar och spårvagnar med direkt inklivning

(alla dörrar, utan biljettkontroll) (och i stället slumpvisa biljettkontroller) -

gör bl a att bussterminaler kan göras kanske hälften så stora som i dag - 

bytena blir snabbare (kortare gångväg och nästan ingen ombordkötid).


Dessutom blir det då snabbare körtider, jämnare intervall, mindre miljöbelastning!

Inga glas-spärrshinder eller andra otäckheter bör få finnas!


4)

En jättebergrumsbussterminal ger krångligare / längre / tidsödande byten

mellan bussarna och bland annat T-banan!

Redovisning tycks saknas om alla trappornas längd / höjdskillnad / antal steg

och hur totalt långt,  krångligt och tidsödande det blir att byta.


Om t ex 100 000 resenärer förlorar 2x1,5 minut/dag i 5x50 dagar per år blir detta

räknat på livslängden 80 år = 100 000 000 timmar, eller 10 miljarder kr vid 100 kr/h!


5)

En jättebergrumsbussterminal saboterar (bl a mina) idéer om ett mysigt Stockholm

där vi kollektivtrafikanter ska kunna få njuta av underbar utsökt över vår fina stad.

Vi ska i stället tvingas ner i underjorden, under havsytan, och kanske få lungcancer!


6)

Särskilt vid jättestora projekt måste absolut hederlig få gälla!

De ansvariga har bl a inte svarat på varför det påstås att det skulle bli lika dyrt

att spränga ut för och bygga en jättebergrumsbussterminal under havsytenivå

som att förbättra den nuvarande bussterminalen!


Beslut bör ogiltigförklaras om underlag är bristfälligt / felaktigt / missvisande

samt vid jäv / mutor och liknande.


7)

Lag bör stiftas:

"Lagen om prioritering av snabb, bekväm, turtät, mysig kollektivtrafik, helst över mark och hav"

Jag har förslag.


8)

Lag bör stiftas: (eller finns redan?, om ej bör den gälla retroaktivt)

"Lagen om annulering av beslut som har fattats på felaktiga grunder"


9)

Bör polisanmälan ske om underlaget till beslut om Slussen/jättebergrumsbussterminalen

är felaktigt / vilseledande / bristfälligt och beslut ändå fattas?!


-   -   -   -   -   -

   Läs gärna mina tidigare skrivelser såsom =>

http://gada.se/citybanan25nack.pdf

http://gada.se/120227matsl.slussen.html

   (Min hemsida) => http://gada.se

-   -   -   -   -   -

   Stockholms stads info bl a => Detaljplan för ny bussterminal ...  

http://www.insyn.stockholm.se/insynTransFrame.aspx?id=4&nodeid=498821

-   -   -   -   -   -med önskan om ett Stockholm, Sveriges huvudstad,

med snabb, bekväm, turtät, mysig kollektivtrafik över mark och hav


Mats Lundblad, Djursholm   (Civiling KTH Teknisk Fysik)   ml@gada.se

= = =

=   =   =   =   =   =

Till Sth Läns Landstingsfullmäktiges ledamöter/politiker

            Djursholm 2014-02-18

Till ansvariga/röstande politiker och beslutsfattare


Spårbunden trafik till Nacka - helst över mark och hav!


Ni måste alltid tydligt väga för- och nackdelar mot varandra.

Jag vädjar att ni i första hand väljer alternativ a =>


   Alternativ a   (mitt förslag)


Använd och bygg ut/förläng befintliga Saltsjöbanans spår

och låt tågen där gå i upp till 2-minuterstrafik (nu bara 20-min.). =>


Mycket mysigare och trevligare, att kunna njuta av den fina utsikten,

att mycket snabbt komma ut/på i markplan, och avsevärt billigare.


Enkla/snabba byten vid Slussen till T-bana, befintliga bussterminalen,

och nya snabbspårvagnar i ca 2 min-trafik längs bl a Skeppsbron norrut,

Hornsgatan västerut, båttrafik Saltsjön och Mälaren, etc,

och gärna en ny järnvägsstation Slussen Väst längs befintliga jvg-spåren.


   Alternativ b   (Bil-lobbyorganisations*- och politikerförslag)


Ny evt tunnelbana Centralen-Nacka,

har mycket stora nackdelar/svårigheter/kostnader:


1) Mycket besvärligt att göra tunnel/spår under Saltsjön (se rapporten)!


2) Avskyvärt med en station ca 100 m djupt under marknivå på östra Södermalm,

tidsödande / stressigt / läskigt att ta sig upp och ned!


3) Charmen/mysigheten och fördelarna med spårbunden trafik i marknivå missas helt,

att kunna njuta av utsikten mot bl a våra fina vatten, att enkelt komma av/på i marknivå.


4) Kostnaderna blir enorma.


5) Det tar mycket lång tid att bygga en evt tunnelbana till Nacka.


mvh

Mats Lundblad, Djursholm (Civilingenjör Teknisk Fysik KTH)

Hemsida gada.se


/ Anm: * Stockholms handelskammare har under många år ihärdigt förespråkat,

genom att bl a propagera mot biltullar och mot spårbunden ytkollektivtrafik,

ökad massbilism i innerstaden = igenkorkning och hindrande av buss/spårvagns-

trafik samt kraftig ökning av lidande / sjukdom / död pga massbilismen

och vill genom sina förslag tvinga kollektivtrafikanterna djupt ned för att "de" själva

ska fritt kunna glida fram med sina bilar i innerstaden.

Även ett antal av de tyngre politikerna har flitigt framfört sådana åsikter.


mail ut 140218 kl 115906 sthforh   120400 sll

=   =   =   =   =   = källa främst:  

  "stockholmsforhandlingen ="djupt tidsödande ner i mörka underjorden och njut ej av den fina utsikten" bostäder/T   beräknad kostnad 26 000 000 000 kr  Rapp  Lögner/fel: 

Lögner/fel bl a: "Stor samhällsnytta i närtid" / Det går mkt snabbare o är billigare att öka/bygga ut Saltsjöbanan, snabbussnät etc ;

"Får fler bostäder och en snabbare bostadstillväxt än annars.." / Se ovan!

=   =   =   =   =   =